یکسوکننده کنترل شده تکفاز


سری SKBH 28


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKBT 28/040719110028400
SKBT 28/060721129028600
SKBT 28/080719111028800
SKBT 28/1207191120281200
SKBT 28/1407191130281400
جریان کاری

ولتاژ کاری

, , ,

ناوبری