پل دیود 25 آمپر


سری DBI 25


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
BI 25/040763941025400
BI 25/080763942025800
BI 25/1207639430251200
BI 25/1607639440251600
BI 25-16 P B14407641310251600
BI 25-16 P07641320251600
جریان کاری

25

ولتاژ کاری

, , ,

ناوبری