ماژول های IGBT MiniSkiiP II


سری MiniSKiiP 2


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKiiP 23NAB126V125230060251200
SKiiP 24NAB126V125230070351200
SKiiP 24AC126V125230080351200
SKiiP 25AC126V125230090501200
SKiiP 26AC126V125230100701200
SKiiP 28ANB16V125230160831600
SKiiP 28AHB16V125230170821600
SKiiP 26NAB065V1252303001600
SKiiP 28AC065V1252303301001600
SKiiP 22NAB126V1025230390151200
SKiiP 25NAB065V102523040075600
SKiiP 23NAB126V1025230420251200
SKiiP 24NAB126V1025230430351200
SKiiP 28ANB16V225230480831200
SKiiP 28AN16V2252304901200
SKiiP 25NAB066V12523062030600
SKiiP 26NAB066V12523063050600
SKiiP 26AC066V12523071050600
SKiiP 27AC066V12523072075600
SKiiP 28AC066V125230730100600
SKiiP 27GH066V12523093075600
SKiiP 23AC126V125231080251200
SKiiP 23NAB126V2025231220251200
SKiiP 28ANB16V1025231350831600
SKiiP 26AC12T4V125231400701200
SKiiP 23NAB12T4V125231410251200
SKiiP 24NAB12T4V125231420351200
SKiiP 24AC12T4V125231460351200
SKiiP 23ACC12T4V1025231510251200
SKiiP 24ACC12T4V1025231520351200
SKiiP 23NAB12T4V1025231540251200
SKiiP 25AC12T4V125231550501200
SKiiP 24NAB12T4V1025231560351200
SKiiP 24NAB176V125231910291700
SKiiP 27MLI07E3V125232200100650
SKiiP 25NEB066V12523240030600
SKiiP 28GH066V125232490100600
SKiiP 23AC12T4V125232520251200
SKiiP 26GH12T4V1125232570701200
SKiiP 26MLI07E3V12523280075650
SKiiP 28MLI07E3V125235000150650
SKiiP 28ANB18V325238230951800

 

ولتاژ کاری

, , , ,

جریان کاری

, , , , , , , , , , , ,

ناوبری