ماژول های IGBT MiniSkiiP II


سری MiniSKiiP 1


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKiiP 10NAB12T4V12523166041200
SKiiP 11AC126V12523003081200
SKiiP 11AC126V102523090061200
SKiiP 11AC12T4V12523161081200
SKiiP 11HEB066V12523083015600
SKiiP 11NAB065V1252302306600
SKiiP 11NAB066V1252305806600
SKiiP 11NAB126V12523001081200
SKiiP 11NAB12T4V12523158081200
SKiiP 12AC126V125230040151200
SKiiP 12AC12T4V125231590151200
SKiiP 12ACC12T4V1025232430151200
SKiiP 12HEB066V12523084015600
SKiiP 12NAB065V12523024010600
SKiiP 12NAB066V12523059010600
SKiiP 12NAB126V125230020151200
SKiiP 12NAB126V2025231200151200
SKiiP 12NAB12T4V125231440151200
SKiiP 13AC126V125230050251200
SKiiP 13AC126V2025231210251200
SKiiP 13AC12T4V125231630251200
SKiiP 13NAB065V12523025015600
SKiiP 13NAB066V12523060015600
SKiiP 13NEB066V125231430600
SKiiP 14AC065V12523027020600
SKiiP 14NAB065V12523026020600
SKiiP 14NAB066V12523061020600
SKiiP 15AC065V12523028030600
SKiiP 15AC066V12523070030600
SKiiP 16GH066V12523092050600
ولتاژ کاری

,

جریان کاری

, , , , , , , ,

ناوبری