ماژول تریستور غیرهمسو 29 آمپر


سری SK 25


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SK 25 KQ 082430220029800
SK 25 KQ 1224302203291200
SK 25 KQ 1624302206291600
SK 25 WT 082430820029800
SK 25 WT 1224308203291200
SK 25 WT 1624308206291600
SK 25 UT 082430720029800
SK 25 UT 1224307203291200
SK 25 UT 1624307206291600
ولتاژ کاری

, ,

جریان کاری

ناوبری