درایور Mosfet دوبل


مدل SKHI 21A R


اشتراک گذاری در :

Ipeak=8 A

Iave = 40mA

Vce= 1200 v

کاربرد: کنترل Mosfet در مدارات صنعتی

ولتاژ کاری

ناوبری